Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

 

ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বয়স্ক ব্যক্তিদের তালিকা

BDwbqb: mv‰Zi                                                                                                 Dc‡Rjv: †evqvjgvix                                                                                          †Rjv: dwi`cyi|

 

 

 

 

µ: bs

fvZv †fvMx‡`i bvg (evsjv I Bs‡iwR‡Z)

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

Rb¥ ZvwiL

GbAvBwW/Rb¥ wbeÜb b¤^i

BDwbq‡bi bvg

IqvW© bs

ag©

‡ckv

wjs½

MÖvg

‡gvevBj bs

 1.  

‡gv: kvgmy wek^vm

Samsu Biswas

g„Z iRe Avjx wek^vm

g„Z Av‡gbv †eMg

08/11/1948

2911890177302

mv‰Zi

01

Bmjvg

w`bgRyi

bvix

Kvw`i`x

01718308424

 1.  

byiRvnvb

Nurjahan

Av: iwng †kL

g„Z QzUz

06/05/1952

2911890175409

mv‰Zi

01

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

Kvw`i`x

01751141742

 1.  

‡gvQvt nv‡Riv LvZzb

 Hajara Khatun

 †gvt Rûi dwKi

‡gvQvÕ Avqkv †eMg

16/08/1957

2911890175567

mv‰Zi

01

Bmjvg

M„wnbx

bvix

Kvw`i`x

 

 1.  

‡ivKgvb ‡kL

Rokman Sheikh

nvRvix †kL

Rniv †eMg

07/09/1957

2911890177717

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

ivgw`qv

 

 1.  

Bw`ªm †kL

Eddras Sheikh

‡djy †kL

evZvwm †eMg

10/10/1954

2911890178357

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

bvix

Kvw`i`x

01716890257

 1.  

Avikv` ‡kL

Arshad Sheikh

mywL gvgyb †kL

AwRib †bQv

28/01/1953

2911890178227

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

ivgw`qv

01716890257

 1.  

Kzjmyg †eMg

Kulsum Begum

g„Z Rvdi Avjx

mvwebv †eMg

05/07/1947

2911890177164

mv‰Zi

02

Bmjvg

M„wnbx

bvix

ivgw`qv

01716890257

 1.  

ïKzib †eMg

Sukoran Begum

Rwjj wek^vm

‡gvQv: Rwibv †eMg

04/10/1957

2911890176968

mv‰Zi

02

Bmjvg

M„wnbx

bvix

ivgw`qv

01716890257

 1.  

Av: gv‡jK †gvj¨v

Malek Molla

g„Z BbvRDwÏb †gvj¨v

g„Z dzjRvb †eMg

20-05-1938

2911890177463

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

bvIovcvov

 

 1.  

bwQib †bQv

Nosiron Nesa

nvwbd †kL

R‡e`v LvZzb

20/03/1952

2911890175853

mv‰Zi

02

Bmjvg

M„wnbx

bvix

Kvw`i`x

 

 1.  

R‡e`v †eMg

Jobada Begum

 †gv: Qv‡`K †kL

gv‡jKv †eMg

18/06/1947

2911890175496

mv‰Zi

02

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

Kvw`i`x

01788732473

 1.  

wk‡e›`ª bv_ `vm

Shhiben Nath

g„Z i‡gk P›`ª `vm

bqb Zviv `vm

18/12/1952

2911890175004

mv‰Zi

02

mbvZb

w`bgRyi

cyiæl

Kvw`i`x

01719766178

 1.  

Qv‡`K †kL

Sadek Sheikh

`ywL gvgy` gvZzeŸi

dzjRvb

10/05/1952

2911890178355

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

ivgw`qv

 

 1.  

Av: AvwRR †kL

 Ajij Sheikh

RwniÏxb †kL

nvwjgv

22/07/1952

2911890175430

mv‰Zi

02

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

Kvw`i`x

01824250861

 1.  

‡gv‡gbv †eMg

Momena Begum

g„Z Qvgv` gvZzeŸi

g„Z ewQib †bQv

20/04/1942

2911890178409

mv‰Zi

03

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

Bmjvgcyi

01772216612

 1.  

myjZvb wek^vm

Sultana Biswas

D¾j wek^vm

eoy LvZzb

01/09/1932

2911890178502

mv‰Zi

03

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

Bmjvgcyi

01772216612

 1.  

Kwigb †bQv

Korimon Nesa

Avikv` gvZzeŸi

gwRib †bQv

13/09/1944

2911890178667

mv‰Zi

03

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

KvbL`ix

 

 1.  

‡gv: Av: Lv‡jK †kL

Khalek Sheikh

‰mRwÏb †kL

g„Z Av‡gbv

19/03/1954

2911890178938

mv‰Zi

03

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

KvbLi`x

 

 1.  

Av‡e`v myjZvbv

Abada Sultana

‡gvm‡jg †kL

dywj LvZzb

02/01/1947

2911890180071

mv‰Zi

04

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

evmy‡`ecyi

 

 1.  

R‡e`v LvZzb

Jobeda Khatun

Inve gvZzeŸi

‡gv‡gbv LvZzb

23/06/1948

2911890180024

mv‰Zi

04

Bmjvg

M„wnbx

cyiæl

iæcw`qv

 

 1.  

gwZqviv †eMg

Motihar Begum

eveb mi`vi

g„Z mvRy LvZzb

13/02/1952

2911890179906

mv‰Zi

04

Bmjvg

M„wnbx

bvix

iæcw`qv

 

 1.  

GKjvQzi ingvb

Aklasur Rahaman

AvwRZ gvZzeŸi

‡g‡niæb †bQv

08/06/1947

2911890181361

mv‰Zi

05

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡eov`x

 

 1.  

be Kzgvi KzÛz

Nob Kumar

Kvwjc` KzÛz

bwb evjv

08/05/1952

2911890183437

mv‰Zi

06

mbvZb

w`bgRyi

cyiæl

RqbMi

 

 1.  

‡gv: nv‡Zg †kL

Hatam Sheikh

g„Z Avn¤§` †kL

byiRvnvb

01/01/1954

2911890183737

mv‰Zi

06

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡mivcyi

 

 1.  

‡gvQv: †RjLv †eMg

Jelakha Begum

g„Z MMb †kL

g„Z QzUz LvZzb

12/12/1956

2911890183819

mv‰Zi

06

Bmjvg

M„wnbx

bvix

‡mivcyi

01761589670

 1.  

`yjvj P›`ª cvj

Dulal Paul

g„Z eª‡R›`ª bv_ cvj

AbKv ivbx cvj

09/05/1941

2911890184136

mv‰Zi

07

mbvZb

w`bgRyi

bvix

‡KikvBj

 

 1.  

wmivRyj gwjøK

Sirajul Mollik

Avqbvj gwjøK

Av‡gbv †eMg

10/06/1942

2911890184669

mv‰Zi

07

Bmjvg

w`bgRyi

bvix

‡KikvBj

01711729353

 1.  

beve Avjx nvIjv`vi

Nobab Ali

`wjj DwÏb nvIjv`vi

Av‡gbv †eMg

28/02/1953

2911890185201

mv‰Zi

07

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡KikvBj

 

 1.  

‡gvQv: gvjÂ

Maloncho

‡gv: iwdK †kL

g„Z eo– LvZzb

01/02/1947

2911890194595

mv‰Zi

07

Bmjvg

M„wnbx

bvix

‡KikvBj

01924042051

 1.  

‡gv: jwZe †kL

Lotib Sheikh

g„Z we‡kB ‡mK

‡MvjRv †eMg

07/08/1955

2911890184458

mv‰Zi

07

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

†cÖgZviv

 

 1.  

ReŸvi †kL

Jobbar Sheikh

g„Z bey †gvj¨v

g„Z jvj eo– †eMg

03/01/1947

2911890184641

mv‰Zi

07

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡KikvBj

01408154171

 1.  

¯^cb Kzgvi cvj

Sopon Kumar

h`y bv_ cvj

‡Mvjvcx ivbx cvj

03/07/1954

5052359931

mv‰Zi

07

mbvZb

w`bgRyi

cyiæl

‡KikvBj

 

 1.  

AvjZvd †kL

Altaf Sheikh

g„Z nv‡mg †kL

gvRy LvZzb

10/12/1947

2911890184611

mv‰Zi

07

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡KikvBj

01710777168

 1.  

Avwgb DwÏb †kL

 Amin Uddin

g„Z bv‡`i †kL

Avweib †bQv

03/09/1940

2911890186805

mv‰Zi

08

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

‡Wveiv

 

 1.  

‡gvQv: g‡bvqviv

Monoyra

Av: Rwjj †kL

Qeyiv LvZzb

02/03/1957

2911890186429

mv‰Zi

08

Bmjvg

w`bgRyi

bvix

‡Wveiv

 

 1.  

ZzjvRvb †eMg

Tulajan Begum

g„Z ewQi DwÏb

ZzZvRvb LvZzb

15/03/1932

2911890186263

mv‰Zi

08

Bmjvg

M„wnbx

bvix

Kqov

01851562071

 1.  

Avqkv LvZzb

Aisha Khatun

Q‡g` †gvj¨v

mvRy LvZzb

30/10/1952

2911890186287

mv‰Zi

08

Bmjvg

M„wnbx

bvix

Kqov

01827178532

 1.  

Av: nvwjg †kL

Halim Sheikh

g„Z mv`yj¨ gvZzeŸi

g„Z gRwniæb †bQv

08/02/1950

2911890188769

mv‰Zi

09

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

mv‰Zi

01740858731

 1.  

‡gv: AvKKvm †kL

Akkas Sheikh

g„Z †gv: RqbwÏb †kL

ïKzib †eMg

01/05/1949

2911890187717

mv‰Zi

09

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

AvivwR

cvBKnvwU

01995680115

 1.  

‡gvt RwmgÏxb †mK

Josimuddin Sheikh

‡gvt gwbiæÏx †kL

eywo †eMg

08/10/1951

2911890184514

mv‰Zi

01

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

†cÖgZviv

01942214564

 1.  

mvby LvZzb

Sanu Khatun

Kjg †kL

g„Z mybvB

31/01/1942

2911890179987

mv‰Zi

04

Bmjvg

M„wnbx

bvix

`woivgw`qv

 

 1.  

Av‡°j gvgyb †kL

Akkel Mamun Sheikh

g„Z Q`b †mK

gvRy †eMg

25/08/1942

2911890180887

mv‰Zi

04

mbvZb

w`bgRyi

cyiæl

iæcw`qv

 

 1.  

Avey mvwn` †gvj¨v

Abu Sahaid Molla

Qv‡Kb †gvj¨v

Q‡ejv LvZzb

24/06/1952

2911890180826

mv‰Zi

04

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

iæcw`qv

 

 1.  

fvby LvZzb

Vanu Khatun

 †gvt BmivBj †gvj¨v

Av‡gbv LvZzb

04/02/1952

2911890180161

mv‰Zi

04

Bmjvg

M„wnbx

bvix

evmy‡`ecyi

01783178309

 1.  

‡gvKv‡ivg †gvj¨v

Mokkarom Molla

‡gvt nvwKg †gvj¨v

KzwU LvZzb

02/11/1943

2911890180409

mv‰Zi

04

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

evmy‡`ecyi

01763675142

 1.  

mvKz †gvj¨v

Saku Molla

‡gvZv‡je †gvj¨v

Ry‡jLv †eMg

03/10/1953

2911890187177

mv‰Zi

08

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

wkevb›`cyi

 

 1.  

AvwRRvi ingvb

Azizar Rohoman

Avt jwZd †gvj¨v

g„Z KvÂb †eMg

28/10/1952

2911890180125

mv‰Zi

04

Bmjvg

w`bgRyi

cyiæl

evmy‡`ecyi

 

 1.  

gyZv‡je †mK

Mutaleb Sheikh

Iqv‡R` †mK

dzjRvb